VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

AMATAI

Amatų programa

Amatų plėtra sąlygojo miestų kūrimąsi, jų kultūros ir ekonomikos raidą. Vilniaus miesto amatininkystės tradicijos ir kultūra yra ypač svarbus nematerialusis kultūros paveldas, teikiantis gyvybingumą miestui – UNESCO Pasaulio paveldo vietovei, šiandieniam miesto verslo ir kultūriniam gyvenimui, tradicijų tęstinumui. 2001 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą (toliau – Amatų programa), kuria buvo siekiama efektyviau saugoti ir geriau atskleisti senamiesčio vertę – sutvarkyti menkai naudojamas ir apleistas patalpas, stiprinti miesto kultūros savitumą ir smulkųjį verslą, plėtoti kultūrinį turizmą ir pristatyti Vilnių, kaip besirūpinantį Europos miestų tradicijų puoselėjimu. 2002-2012 metais savivaldybė lengvatinio konkurso tvarka Vilniaus miesto amatininkams išnuomojo 18 patalpų dailiųjų amatų programai vykdyti. Du trečdaliai jų tuo metu buvo apleistos ar avarinės būklės. Amatų programos dalyvių atsakingas ir kokybiškas patalpų istoriniuose pastatuose tvarkymas ir pritaikymas šiuolaikiniam naudojimui tapo pavyzdžiu visiems tvarkantiems ir naudojantiems pastatus Vilniaus senamiestyje. Šie smulkieji verslininkai – profesionalūs menininkai-amatininkai į savivaldybės patalpų remontą investavo daugiau dviejų milijonų Lt. savo lėšų. Pagal savivaldybės nustatytas specialias nuomos sąlygas patalpose vyksta amatų demonstravimas, parodos, dirbinių eksponavimas bei pardavimas, visuomenės supažindinimas su amato istorija ir technologija. Amatų programos dalyviai ieškodami naujų veiklos formų ir galimybių profesinei raiškai, žadina vaikų ir jaunimo kūrybiškumą.
Agentūrai inicijavus 2006 m. įsteigta Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (toliau Asociacija), kurios tikslai yra: suvienyti Amatų programos dalyvius ir Asociacijos narius bendrai veiklai; šviesti visuomenę amatininkystės srityje; skatinti amatininkų tobulinimąsi ir jaunųjų meistrų ugdymą; dalyvauti ne tik Vilniaus miesto, bet ir šalies, užsienio kultūros ir meno renginiuose; viešinti informaciją apie asociacijos ir jos narių veiklą; atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus. Ilgalaikiai tikslai: per Amatų programą garsinti Vilniaus miestą ir šalį; įkurti Amatų mokymo centrą.

Nuo 2007 m. programos kokybė sparčiai augo, programa stiprėjo pranokdama pirminius savivaldybės reikalavimus. Amatų programoje šiuo metu dalyvauja 14 galerijų-dirbtuvių, kurios dalyvauja miesto, šalies ir tarptautiniuose renginiuose, mugėse; įgyvendina vietinius ir tarptautinius projektus; vysto ir pristato amatų programą visuomenei; organizuoja mokymus, stovyklas vaikams, rengia seminarus, parodas. Galerijose-dirbtuvėse vykdoma muziejinė veikla, kaupiama informacija ir duomenys apie amato priešistorę, jos tapo lankomais turistiniais objektais. Siekdami įgauti darbo įgūdžių nuo 2008 m. amatininkų dirbtuvėse praktiką atlieka Lietuvos kolegijų ir aukštųjų mokyklų studentai. 2010-2011 metais įgyvendinant Europos Sąjungos fondų ir valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Inovatyvus studentų praktikų organizavimo modelio kūrimas ir įgyvendinimas“ sukurtas studentų mokymo praktikų modelis, sudaryta galimybė amatininkams įsigyti kokybiškesnės įrangos mokymams bei sukurti daugiau darbo vietų besimokantiems.