VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

EDUKACINĖ VEIKLA

Kviečiame mokytojus ir moksleivius dalyvauti paskaitose ir ekskursijose apie Vilniaus senamiesčio istoriją ir kultūros paveldo vertę. Renginiai vyksta antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10:30 val iki 14:30 val. Vienai klasei organizuojame nemokamai vieną paskaitą arba ekskursiją. Ekskursijos vyksta balandžio – birželio ir rugsėjo – spalio mėnesiais, paskaitos skaitomos lapkričio – kovo mėnesiais. Birželio – rugpjūčio mėnesiais organizuojame kultūrines- istorines vaikų vasaros stovyklas. Prašome registruotis iš anksto el. paštu: k.vizinyte@vsaa.lt

Paskaitų temos:
„Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir aš“ , tinka penktokams-aštuntokams.
„Herbai: istorija, tradicijos ir reikšmės“; antrokams-penktokams.
„Vilniaus miesto įkūrimo legendos“; pirmokams – ketvirtokams.
„Senojo lietuvių tikėjimo legendos“; pirmokams – ketvirtokams.

Ekskursijų temos: „Vilniaus miesto ištakos“, „Vilniaus gynybinė siena“, „Vilnius – daugiatautis miestas“; pirmokams – ketvirtokams.

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija skatina šalis ugdyti jų piliečių  supratimą ir pagarbą paveldo vertybėms. Vilniaus senamiesčio – pasaulio paveldo vietovės išskirtinę vertę visuomenei pristatome, rengdami paskaitas ir pasivaikščiojimus, seminarus, leidinius, parodas, vasaros stovyklas vaikams. Jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas – Agentūros pažintinės-ugdomosios veiklos prioritetas.

PASAULIO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS 27 straipsnis:
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, visomis galimomis priemonėmis, ypač per mokymo ir informavimo programas, stengiasi savo gyventojams ugdyti Konvencijos 1 ir 2 straipsniuose apibrėžto kultūros ir gamtos paveldo vertės supratimą ir pagarbą jam.
2. Jos įsipareigoja plačiai informuoti visuomenę apie šiam paveldui gresiančius pavojus ir apie veiksmus, kurių imamasi pagal šią Konvenciją.

PASAULIO PAVELDO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖS (ištraukos):
Sąmoningumo ugdymas
217. Valstybės narės yra skatinamos ugdyti visuomenės sąmoningumą jų šalies teritorijoje esančio pasaulio paveldo išsaugojimo klausimais. Ypač jos turi pasirūpinti, kad pasaulio paveldo vertybė būtų tinkamai pažymėta ir populiarinama jos buvimo vietoje.
218. Sekretoriatas teikia paramą valstybei narei plėtoti tokią veiklą, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą apie Konvenciją ir informuoti apie pavojus, kurie gresia pasaulio paveldui. Sekretoriatas pataria valstybėms narėms, rengiančioms ir įgyvendinančioms švietimo ir vertybių propagavimo projektus, pasinaudoti tarptautine parama. Patariamosios organizacijos ir atitinkamos valstybės institucijos gali būti prašomos pareikšti savo nuomonę dėl šių projektų.

Švietimas
219. Pasaulio paveldo komitetas skatina ir remia švietimo priemonių, šviečiamosios veiklos ir šviečiamųjų programų plėtrą.

VSAA INFORMACINIS CENTRAS (archyvas)

EPD 2012 EPD 2014