VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

EDUKACINĖ VEIKLA

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija skatina šalis ugdyti jų piliečių  supratimą ir pagarbą paveldo vertybėms. Vilniaus senamiesčio – pasaulio paveldo vietovės išskirtinę vertę visuomenei pristatome, rengdami paskaitas, ekskursijas, pažintinius orientacinius žaidimus, parodas bei leidinius. Jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas – vienas iš svarbiausių Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros veiklos prioritetų.

Dėl edukacinių užsiėmimų kreiptis: Daina Šėmienė, tel. 8-68690863, el. paštu d.semiene@vsaa.lt

 IMG_8303+ (002) DSC01144

PASAULIO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS 27 straipsnis:
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, visomis galimomis priemonėmis, ypač per mokymo ir informavimo programas, stengiasi savo gyventojams ugdyti Konvencijos 1 ir 2 straipsniuose apibrėžto kultūros ir gamtos paveldo vertės supratimą ir pagarbą jam.
2. Jos įsipareigoja plačiai informuoti visuomenę apie šiam paveldui gresiančius pavojus ir apie veiksmus, kurių imamasi pagal šią Konvenciją.

PASAULIO PAVELDO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖS (ištraukos):
Sąmoningumo ugdymas
217. Valstybės narės yra skatinamos ugdyti visuomenės sąmoningumą jų šalies teritorijoje esančio pasaulio paveldo išsaugojimo klausimais. Ypač jos turi pasirūpinti, kad pasaulio paveldo vertybė būtų tinkamai pažymėta ir populiarinama jos buvimo vietoje.
218. Sekretoriatas teikia paramą valstybei narei plėtoti tokią veiklą, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą apie Konvenciją ir informuoti apie pavojus, kurie gresia pasaulio paveldui. Sekretoriatas pataria valstybėms narėms, rengiančioms ir įgyvendinančioms švietimo ir vertybių propagavimo projektus, pasinaudoti tarptautine parama. Patariamosios organizacijos ir atitinkamos valstybės institucijos gali būti prašomos pareikšti savo nuomonę dėl šių projektų.

Švietimas
219. Pasaulio paveldo komitetas skatina ir remia švietimo priemonių, šviečiamosios veiklos ir šviečiamųjų programų plėtrą.

EPD 2012 EPD 2014 DSC04293