VILNIAUS SENAMIESČIO ATNAUJINIMO AGENTŪRA

  • English

EDUKACINĖ VEIKLA

UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencija skatina šalis ugdyti jų piliečių  supratimą ir pagarbą paveldo vertybėms. Vilniaus senamiesčio – pasaulio paveldo vietovės išskirtinę vertę visuomenei pristatome, rengdami paskaitas ir pasivaikščiojimus, seminarus, leidinius, parodas, vasaros stovyklas vaikams. Jaunuomenės paveldosauginio sąmoningumo ugdymas – Agentūros pažintinės-ugdomosios veiklos prioritetas.

Paskaitą „Pasaulio paveldo miestai, Vilnius ir mes“ skaitome Vilniaus mokymo įstaigose nuo 2016 m. pavasario. Šia paskaita siekiame supažindinti su Vilniaus senamiesčio verte, urbanistiniu augimu, struktūra, architektūros paminklais, daugiakultūrine miesto įvairove ir jo išskirtinumu. Lietuvos sostinė lyginama su kitais Baltijos regiono ir kitų kaimyninių šalių UNESCO pasaulio paveldo miestais. 45 min. trukmės paskaitos metu įtraukiame moksleivius į nuotaikingą, mąstyti skatinančią diskusiją. 2016 m. rudenį pradėtos rengti ekskursijos pradinukams bei tęsiamas edukacinių paskaitų ciklas mokyklose.

2016 m. vasarą agentūros patalpose Stiklių gatvėje vyko teminės vaikų vasaros stovyklos: „Vilniaus legendos ir tikrovė”, „Kuo aš noriu būti“ bei „Senosios Lietuvos paslaptys“. Vasaros dienos stovyklos vyksta ir 2017 m. vasarą. Stovyklų metu edukacinės veiklos ir specialios ekskursijos vyksta įvairiose Senamiesčio erdvėse ir istoriniuose pastatuose (gatvėse, muziejuose, amatininkų dirbtuvėse ir Agentūros gotikinėje salėje),  tad vaikai turi išskirtinę galimybę pajusti Senamiesčio vietos dvasią, istorinės urbanistinės aplinkos psichologinį charakterį ir poveikį.

VSAA INFORMACINIS CENTRAS (archyvas)

EPD 2012 EPD 2014

PASAULIO KULTŪROS IR GAMTOS PAVELDO APSAUGOS KONVENCIJOS 27 straipsnis:
1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, visomis galimomis priemonėmis, ypač per mokymo ir informavimo programas, stengiasi savo gyventojams ugdyti Konvencijos 1 ir 2 straipsniuose apibrėžto kultūros ir gamtos paveldo vertės supratimą ir pagarbą jam.
2. Jos įsipareigoja plačiai informuoti visuomenę apie šiam paveldui gresiančius pavojus ir apie veiksmus, kurių imamasi pagal šią Konvenciją.

PASAULIO PAVELDO KONVENCIJOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖS (ištraukos):
Sąmoningumo ugdymas
217. Valstybės narės yra skatinamos ugdyti visuomenės sąmoningumą jų šalies teritorijoje esančio pasaulio paveldo išsaugojimo klausimais. Ypač jos turi pasirūpinti, kad pasaulio paveldo vertybė būtų tinkamai pažymėta ir populiarinama jos buvimo vietoje.
218. Sekretoriatas teikia paramą valstybei narei plėtoti tokią veiklą, kuria siekiama ugdyti visuomenės sąmoningumą apie Konvenciją ir informuoti apie pavojus, kurie gresia pasaulio paveldui. Sekretoriatas pataria valstybėms narėms, rengiančioms ir įgyvendinančioms švietimo ir vertybių propagavimo projektus, pasinaudoti tarptautine parama. Patariamosios organizacijos ir atitinkamos valstybės institucijos gali būti prašomos pareikšti savo nuomonę dėl šių projektų.

Švietimas
219. Pasaulio paveldo komitetas skatina ir remia švietimo priemonių, šviečiamosios veiklos ir šviečiamųjų programų plėtrą.